Pracownia Eseju Filmowego Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab Szkoły Filmowej w Łodzi ogłasza konkurs na uczestnictwo w programie artystyczno–badawczym w latach 2021-2022

Pracownia Eseju Filmowego vnLab ogłasza konkurs na uczestnictwo w programie artystyczno-badawczym Pracowni w latach 2021-2022.

Do udziału zapraszamy twórców zainteresowanych tworzeniem form eseistycznofilmowych.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:

 1. Zapoznać się z REGULAMINEM konkursu
 2. Etap I: Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 3. Etap II: Przygotować i wysłać na adres konkursy@vnlab.org wymagane w regulaminie dokumenty:
  curriculum vitae wraz z informacjami potwierdzającymi doświadczenie niezbędne do realizacji projektu konkursowego
  b. portfolio dotychczasowych dokonań twórczych
  c. dokumentacja projektu konkursowego, który kandydat(ka) planuje rozwinąć w ramach programu

Regulamin konkursu na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Eseju Filmowego vnLab

I. Organizator i cel Konkursu

 1. Organizatorem konkursu na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Eseju Filmowego vnLab na lata 2021-2022 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab z siedzibą przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, 90-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Celem Konkursu jest wybranie projektów form eseistycznofilmowych do uczestnictwa w programie artystyczno-badawczym Pracowni Eseju Filmowego przy Laboratorium. Wyboru dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez kierownictwo Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab.
 3. W naborze wyłonionych zostanie od 4 do 6 projektów.Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od sierpnia 2021 do września 2022 roku.

II. Udział w Programie Pracowni Eseju Filmowego

 1. Działalność Pracowni Eseju Filmowego ma charakter artystyczno-badawczy i polega między innymi na wspieraniu powstawania wybranych form eseistycznofilmowych oraz sukcesywnym badaniu procesu ich powstawania i odbioru.
 2. Laureaci Konkursu zobowiązani są do udziału w seminarium Pracowni Eseju Filmowego. Dodatkowo, grupa laureatów spotykać się będzie cyklicznie na zajęciach warsztatowych, w ramach których twórcy rozwijać będą swoje pomysły i wspierać swoją wiedzą i umiejętnościami rozwój pozostałych projektów. Zarówno seminarium, jak i warsztaty prowadzone będą zdalnie.
 3. Kopie wszystkich aplikacji konkursowych i zrealizowanych utworów pozostaną w archiwum Pracowni jako materiał przykładowy do dalszych badań i prezentacji. Fragmenty realizowanych utworów mogą zostać wykorzystane w publikacjach i utworach audiowizualnych dotyczących działań Pracowni.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie uczestniczyć mogą twórcyposiadający udokumentowany dorobek filmowy lub inny dorobek artystyczny,ew. artystyczno-badawczy (w zakresie literatury, fotografii, teatru, sztuk wizualnych, instalacji artystycznych, architektury etc.).
 2. Producentem zwycięskich esejów będzie Organizator.
 3. Uczestnicy Konkursu składają zgłoszenia bez wskazania Producenta oraz Producenta Wykonawczego. Po rozstrzygnięciu Konkursu Pracownia Eseju Filmowego zaproponuje Producentów Wykonawczych zwycięskim projektom. Wybór Producentów Wykonawczych odbędzie się w porozumieniu z laureatami.
 4. Realizowane projekty mogą powstawać w koprodukcji lub korzystać z dodatkowego finansowania. Uczestnicy Konkursu mogą dołączyć do wniosku propozycje koprodukcyjne i/lub plany pozyskania dodatkowego finansowania. Wszelkie decyzje dotyczące koprodukcji i dodatkowego finansowania zapaść muszą jednak we współpracy z Producentem i Producentem Wykonawczym.
 5. W sytuacji, gdy projekt realizowany byłby w koprodukcji, Organizator pozostaje producentem wiodącym projektu bez względu na proporcje wkładu finansowego w realizację produkcji.
 6. Zgłoszenia na Konkurs należy składać w języku angielskim.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przekazanie Organizatorowi zgłoszenia zawierającego łącznie:
  • Wypełniony i wysłany formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ, a zawierający:
   • tytuł
   • imię i nazwisko zgłaszającego
   • numer telefonu, adres email, adres pocztowy
   • deklarację: „Wyrażam zgodę na udział w konkursie na uczestnictwo w programie Pracowni Eseju Filmowego na lata 2021-2022 vnLabu i akceptuję jego regulamin”,
   • klauzula RODO
  • jednostronicowy (1800 znaków) opis projektu
  • audiowizualny treatment projektu (3-5 minutową formę filmową prezentująca temat i/lub pytania badawcze, koncepcję formalną, próbkę materiałów etc.) Uwaga – użyte materiały nie muszą być materiałami docelowymi, na potrzeby treatmentu twórcy mogą korzystać z dowolnych materiałów znalezionych.
  • uzasadnienie wyboru formy eseistycznofilmowej (do 2500 znaków) odpowiadające na pytania: jak twórca / twórcy definiują praktykę eseistycznofilmową i dlaczego uznają, że podejście eseistycznofilmowe jest najbardziej odpowiednie ze względu na temat i cele projektu.
  • planowany skład zespołu realizacyjnego. Dopuszczalna jest sytuacja, w której reżyser realizuje film samodzielnie, powinien jednak wykazać wówczas doświadczenie w zakresie wszystkich deklarowanych funkcji. Dopuszczalna jest sytuacja, w której nie wszystkie funkcje w zespole zostają obsadzone na etapie zgłoszenia. W tym wypadku, po ogłoszeniu wyników Laboratorium oferuje pomoc w znalezieniu brakujących członków zespołu.
  • curriculum vitae członków zespołu realizacyjnego
  • opis dotychczasowych dokonań twórczych członków zespołu realizacyjnego, potwierdzające doświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej (do 1800 znaków na osobę). Opis może zawierać linki do utworów filmowych i innych treści multimedialnych.
  • wstępny budżet utworu szacowany na kwotę od 45 000 PLN do 70 000 PLN (~10 000 – 16 000 EUR). W przypadku gdy uczestnik planuje realizację utworu w koprodukcji lub pozyskanie zewnętrznego finansowania może zwiększyć budżet o dodatkowe środki. Uwaga – realizacja projektu nie może być jednak uzależniona od wejścia w koprodukcję lub pozyskania zewnętrznego finansowania. Przedkładany projekt musi być możliwy do realizacji w ramach środków konkursowych.
  • Harmonogram prac rozpisany na kolejne miesiące.
  • Produkcja musi zostać ukończona do września2022

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty, przygotowane w formacie PDF i opisane [tytuł projektu]-[„opis” lub „uzasadnienie” lub „budżet” etc.]-2021.pdf  wraz z linkami do serwisów streamingowych (Preferowane jest Vimeo. Odpowiedzialność za poprawne działanie odnośnika/hasła leży po stronie aplikującego). Zgłoszenie należy kierować na adres konkursy@vnlab.org, umieszczając w tytule maila tytuł projektu.

8.Projekt powinien spełniać łącznie następujące wymagania:

 • W rezultacie realizacji projektu musi powstać osobne, niepublikowane wcześniej dzieło w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych lub – w przypadku wykorzystywania istniejących materiałów – autorskie opracowanie, w którym dobór, układ lub zestawienie musi mieć twórczy charakter.
 • Jeśli projekt zakłada adaptację utworu (np. literackiego lub muzycznego), lub wykorzystywanie materiałów archiwalnych, aplikujący musi wykazać możliwość pozyskania praw umożliwiających realizację projektu lub wykazać ich wygaśnięcie lub inną podstawę prawną do ich użycia. Potwierdzenie może przybrać formę listu intencyjnego wystawionego przez właściciela praw, deklarującego gotowość udzielenia praw uczestnikowi Konkursu w przypadku realizacji projektu i spełnienia warunków finansowych. Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 11lipca 2021 roku. Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do Konkursu na adres mailowy podany w formularzu.

9. Warunkiem uznania zgłoszenia za skutecznie przesłane jest możliwość prawidłowego odczytania nadesłanych plików.
10. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.
11. Dokonanie nieprawidłowego zgłoszenia może spowodować wykluczenie z Konkursu.
12. Dokonanie zgłoszenia jest dobrowolne i oznacza w szczególności:

 

 • przyjęcie i zaakceptowanie w pełni postanowień niniejszego regulaminu,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osób należących do zespołu realizacyjnego w celach związanych z przeprowadzeniem, dokumentacją i promocją Konkursu. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi element formularza zgłoszeniowego niniejszego regulaminu.
 • nieodpłatne udzielenie Organizatorowi niewyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie prawa do korzystania i rozporządzania nadesłanych dokumentacji Projektów na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu). Organizator uzyskuje wymienione prawa z chwilą otrzymania dokumentacji projektów. Prawa te mogą być wykorzystywane w celach dokumentacyjnych, a także do promocji i reklamy Konkursu, w informacjach o Konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.

IV. Komisja Konkursowa

 1. Członków Komisji Konkursowej powołują kierownicy vnLab.
 2. Członkowie Komisji Konkursowej lub inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem konkursu lub mogące wpłynąć na wynik konkursu podlegają wyłączeniu, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów. Konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wymienione w ust. 1:
  • Zgłosiły uczestnictwo w konkursie;
  • Pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z uczestnikiem konkursu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych uczestnika konkursu;
  • W okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania konkursowego pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikiem konkursu, otrzymywały od uczestnika konkursu wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających organów nadzorczych uczestników konkursu;
  • Pozostają z uczestnikiem konkursu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego konkursu.
  • Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Komisji Konkursowej.
  • Decyzja Komisji Konkursowej będzie miała formę listy rankingowej. W przypadku, gdy któryś z wybranych projektów nie będzie mógł być realizowany, Organizatorzy zaproponują realizację kolejnemu projektowi z listy.

 

V. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Komisja Konkursowa będzie oceniała projekty kierując się ich walorami artystycznymi i oryginalnością oraz innymi wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
  • walory artystyczne projektu,
  • potencjał artystyczny projektu jako formy eseistycznofilmowej.
  • oryginalność projektu w kontekście istniejących form eseistycznofilmowych
  • uzasadnienie twórców, dlaczego zamierzają realizować projekt w formie eseju filmowego
  • dotychczasowe osiągnięcia twórców,
  • racjonalność budżetową projektu (możliwość realizacji pojektu przy zakładanym budżecie).
 2. Przebieg obrad Komisji Konkursowej zostanie udokumentowany protokołem posiedzenia Komisji Konkursowej. Do protokołu załączone zostaną prace zgłoszone do konkursu.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 06.08.2021 r. Organizator powiadomi laureatów o wynikach Konkursu drogą mailową, na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym
 4. Laureatem jest podmiot uczestniczący w Konkursie, który na podstawie decyzji Komisji Konkursowej został włączony do programu artystyczno-badawczego Pracowni Eseju Filmowego vnLab na lata 2021-2022 w zakresie realizacji eseju filmowego.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu wskazując uzasadnienie decyzji.

VI. Finansowanie i rozliczanie

 1. Każdy z zespołów wybranych w ramach Konkursu będzie dysponował budżetem w wysokości od 45 000 PLN do 70 000 PLN (~10 000 – 16 000 EUR) przeznaczonym na realizację projektu oraz wsparciem merytorycznym i artystycznym Pracowni Eseju Filmowego.
 2. Organizator przekaże Producentowi Wykonawczemu pierwszą połowę kwoty do końca 2021 roku. Drugą połowę po przedłużeniu grantu w 2022 roku.
 3. Laureaci Konkursu zobowiązani są do nawiązania współpracy z Producentem Wykonawczym zaproponowanym przez Organizatora. Wybór Producenta Wykonawczego nastąpi w porozumieniu z laureatem.
 4. Producent Wykonawczy zawrze z Organizatorem umowę określającą szczegóły współpracy i rozliczenia.
 5. Producent Wykonawczy przejmuje organizację produkcji projektu wraz z zawarciem odpowiednich umów autorskich i o świadczeniu usług z podwykonawcami oraz pokryciem wszelkich kosztów, działając w ścisłej współpracy z Organizatorem, a w szczególności z kierownictwem vnLab oraz Pracowni Eseju Filmowego vnLAB i oddelegowanych przez nich osób.
 6. Środki finansowe zostaną przelane na konto Producenta Wykonawczego na podstawie poprawnie wystawionej faktury po zaakceptowaniu przez Organizatora materiałów będących rezultatem każdego z etapów produkcji i postprodukcji wskazanych przez Producenta Wykonawczego w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy oraz dostarczeniu rozliczenia etapu zgodnie z umową podpisaną z Organizatorem, przy czym wśród materiałów będących rezultatem ostatniego etapu fazy produkcji musi znajdować się zamknięta wersja utworu.

VII. Prawa autorskie

 1. W momencie podpisania umowy z laureatem Konkursu wszystkie prawa do Projektu oraz do innych produktów, materiałów lub dokumentów powstałych w związku z jego realizacją bez względu na formę ich utrwalenia zostaną przeniesione na Organizatora, którym jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, która stanie się wówczas Producentem Wiodącym projektu i mocą której Organizator nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne wymienione w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uzyskuje zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych, aby zagwarantowane było prawo Organizatora do korzystania z utworu w nieograniczonym czasie zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Prawa te obejmują w szczególności:
  • wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu i wszelkich materiałów z nim związanych (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego, techniką analogową lub cyfrową; w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych lub innych nośnikach zapisów i pamięci, uploading, downloading;
  • wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie;
  • wszelkie rozpowszechnianie utworu, to jest:
   • wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym simulcasting lub webcasting); w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym; w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych; m.in.pay-per-view, video on demand (video na życzenie), near video on dem and, SOD, commercial video, public video, telefonia cyfrowa, sing-a-longs, samoloty, statki, hotele, personal video recorders, domowe serwery komputerowe, Digital video recorders (m.in. TIVo, Replay TV, itp.), oraz udostępnianie z wykorzystaniem technologii strumieniowej (streaming), technologii wysokiej rozdzielczości (HD), technologii trójwymiarowej (3D) i technologii VR, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
   • wszelkie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a), b) c)i oraz c)ii.;
   • wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie, wystawianie,
  • wykorzystanie fragmentów w celach informacyjnych a także w celu promocji i reklamy utworu oraz koproducentów,
  • tłumaczenie lub inne opracowanie w celu dostosowania do wymagań odbiorców zagranicznych.
  • przystosowywanie i modyfikowanie,
  • wykorzystywanie dla celów szkoleniowych, korzystanie z dzieła we własnej działalności gospodarczej, w tym wykorzystywanie w marketingu i reklamie oraz umieszczanie w publikacjach wewnętrznych Organizatora.
 1. Laureat Konkursu zobowiązuje się do uzyskania tytułów prawnych w postaci umów przenoszących prawa autorskie lub umów licencyjnych, od osób upoważnionych z tytułu autorskich praw majątkowych dotyczących przedmiotu wykonania niniejszej umowy na każdym jej etapie w stosunku do wszelkich utworów składowych utworu finalnego. Zakres uprawnień nabytych przez laureata ma umożliwiać mu przekazanie finalnego utworu na rzecz Organizatora i ich wykorzystanie na polach eksploatacji określonych w pkt 3 powyżej. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do opracowań utworów.
 2. Laureat Konkursu przenosi na Organizatora wyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do finalnego utworu eseistycznofilmowego realizowanego w Pracowni Eseju Filmowego, na polach eksploatacji wymienionych w pkt 3, w szczególności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z ich opracowania. Laureat zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości.
 3. Laureat Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych do finalnego utworu eseistycznofilmowego realizowanego w Pracowni Eseju Filmowego vnLab, oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu jego praw do rzeczonych utworów. Zdanie wcześniejsze dotyczy w szczególności decydowania o udostępnieniu tych utworów odbiorcom (publiczności). Organizator zobowiązuje się do konsultowania z Laureatem decyzji dotyczących premiery, dystrybucji i promocji utworu.
 4. W szczególności Organizator ma prawo do udostępnienia finalnego utworu publiczności w otwartym dostępie, w ramach cyfrowej serii wydawniczej vnLab przy Wydawnictwie Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej PWSFTviT w Łodzi.

VIII. Wyjaśnienia, co do wymagań regulaminowych

 1. W trakcie trwania Konkursu podmioty, które mają zamiar wziąć w nim udział lub też dokonały skutecznego zgłoszenia do Konkursu, mogą zwracać się do Organizatora z pytaniami związanymi z wymaganiami dotyczącymi Projektu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Pytania, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być kierowane drogą mailową na adres: konkursy@vnlab.org oraz zawierać wskazanie imienia i nazwiska osoby pytającej.
 3. Pytania związane z wymaganiami dotyczącymi Projektu powinny być przesłane najpóźniej do dnia 29.06.2021 r. Na pytania te Organizator udzieli drogą mailową odpowiedzi najpóźniej do dnia 01.07.2021 r.
 4. Odpowiedzi Organizatora, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostaną udzielone drogą mailową lub poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Konkursu.
 5. Opublikowane odpowiedzi, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą traktowane na równi z postanowieniami niniejszego regulaminu, jeśli chodzi wymagania dotyczące Projektu.
 6. Pytania przesłane po upływie przewidzianego dla nich w ust. 3 powyżej terminu zostaną pozostawione bez odpowiedzi.

IX. RODO

 1. Uczestnictwo w Konkursie Pracowni Eseju Filmowego vnLab PWSFTviT jest dobrowolne.
 2. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi z siedzibą przy ul. Targowej 61/63, w Łodzi (kod pocztowy: 90-323), tel.: 422755800.
 3. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PWSFTviT: iod@filmschool.lodz.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu: rejestracja uczestnika badania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, do końca trwałości projektu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach niezastrzeżonych do decyzji Komisji Konkursowej, decyzje podejmuje Organizator. Organizator rozstrzyga wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu.
 2. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
 4. Dokumentacja Konkursu będzie znajdowała się w archiwum Organizatora.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1.Czy twórcy, którzy będą rozwijać swój projekt w ramach badania, zachowują pełne prawa do swobodnego dysponowania gotowym dziełem eseistycznofilmowym jako autorzy?

Nie – producentem wiodącym każdego z utworów w ramach Labu jest Szkoła Filmowa i jako producent zachowuje prawa do dysponowania dziełem. Niemniej jednak szkoła i Lab są otwarte na szeroką współpracę w tym zakresie, a Producent Wykonawczywe współpracy z twórcami mają za zadanie przygotować strategię promocji i dystrybucji projektu, która to strategia będzie najistotniejszym dokumentem w planowaniu dystrybucji dzieła po jego ukończeniu.

2. Czy zgłoszone projekty mają mieć określony metraż? 

Dokładny czas trwania prac nie jest określony, ale zachęcamy do składania projektów filmów o metrażu co najmniej 30 minut (chyba, że krótszy czas trwania jest bardzo uzasadniony – np. praca jest animowana/renderowana w 3D lub jest instalacją przestrzenną).

3. Budżet, o którym mowa w  III.pkt. 7, to innymi słowy zakładany kosztorys projektu przedkładany przez uczestnika na etapie wniosku? Jeśli tak, to jak bardzo ma on być szczegółowy?

Kosztorys jest dla Komisji Konkursowej materiałem informującym o strukturze projektu oraz o adekwatności przyjętych proporcji budżetu do merytoryki projektu. Budżet musi być na tyle szczegółowy, aby dało się z niego wyekstrahować te informacje.Ostateczny budżet i harmonogram powstaną we współpracy laureatów z Producentem Wykonawczym i zespołem Pracowni Eseju Filmowego.

4.Czy podana kwota dofinansowania jest brutto czy netto?

Podana kwota jest kwotą brutto.

5. Jeśli zgłaszający jest już uczestnikiem seminarium w Pracowni Eseju Filmowego, czy musi zgłosić ten sam projekt, który opisał w zgłoszeniu na seminarium? 

Nie, zgłaszający mogą zgłosić dowolny projekt, który uważają za odpowiedni dla konkursu, biorąc pod uwagę narzucone ograniczenia (praca musi być ukończona przed wrześniem 2022 i możliwa do zrealizowania w ramach budżetu 45-75000 PLN).

6. Kim są członkowie Jury Konkursu? 

Obecnie prowadzimy nabór do Jury Konkursu, ale naszym celem jest powołanie zróżnicowanej, międzynarodowej grupy osób związanych z branżą filmową oraz instytucjami potencjalnie zainteresowanymi produkcją i upowszechnianiem esejów filmowych. Poinformujemy zgłaszających, gdy tylko jury zostanie powołane.

Seminarium z Eyalem Sivanem

W kwietniu odbyło się podwójne seminarium prowadzone przez dokumentalistę, wykładowcę i twórcę esejów filmowych Eyala Sivana. W pierwszej części wzięło udział około 180 słuchaczy, w drugiej 12 osobowa grupa robocza, której Eyal Sivan zaproponował realizację krótkich filmowych abstraktów dotyczących rozwijanych przez nich projektów eseistycznych.

Eyal Sivan urodził się w 1964 roku w Hajfie w Izraelu, dorastał w Jerozolimie. Po okresie pracy jako zawodowy fotograf w Tel Awiwie, w 1985 roku opuścił Izrael i zamieszkał we Francji. Sivan wyreżyserował kilka cenionych politycznych filmów dokumentalnych, jak również produkował filmy innych twórców. Jego filmy, pokazywane i nagradzane na najważniejszych festiwalach na świecie, skupiają się na indywidualnych historiach i pamięci społecznej. Do najbardziej znanych filmów Sivana należą „The Specialist – Portrait of a Modern Criminal” (1999), „Route 181 – Fragments of a journey in Palestine Israel” (2003) i „Jaffa, the orange’s clockwork” (2009). Sivan jest założycielem i dyrektorem artystycznym paryskiej firmy produkcyjnej Momento! oraz agencji dystrybucji filmowej Scalpel a także założycielem i redaktorem naczelnym „South Cinema Notebooks” – czasopisma poświęconego kinu i polityce wydawanego przez Sapir Academic College w Izraelu, gdzie regularnie wykłada. W ostatnich latach Sivan był wykładowcą produkcji medialnej w School of Arts and Digital Industries (ADI), na University of East London (UEL), gdzie współprowadził program studiów magisterskich w zakresie filmu, wideo i nowych mediów, a także profesorem w Holenderskiej Akademii Filmowej. Obecnie Sivan współpracuje University of Exeter w Wielkiej Brytanii oraz jest członkiem kolegium redakcyjnego paryskiego wydawnictwa La Fabrique Editions.

Kolejne seminaria, które poprowadzi badaczka filmu, krytyczka filmowa i autorka esejów filmowych Catherine Grant odbędą się 4 i 17 maja.

Zakończył się nabór na seminarium w Pracowni Eseju Filmowego

Organizatorzy otrzymali zawrotną ilość zgłoszeń – chęć udziału w spotkaniach wyraziło 270 osób z całego świata! Ostatecznie do grupy ćwiczeniowej, która przez najbliższe dziesięć miesięcy rozwijać będzie swoje projekty esejów filmowych we współpracy z gościnnymi prowadzącymi – m.in. Eyalem Sivanem, Markiem Cousinsem, Catherine Grant czy Johanem Grimonprezem – zakwalifikowało się trzynaścioro twórców z Francji, Indii, Iranu, Izraela, Kolumbii, Meksyku, Serbii, UK, USA i Polski. Pozostali kandydaci będą mogli brać udział w seminarium w trybie wolnych słuchaczy (z dostępem do całego dnia seminaryjnego) i obserwatorów (z dostępem do lekcji mistrzowskich). Dodatkowo, wszyscy otrzymają dostęp do platformy, gdzie będą mogli publikować i wzajemnie komentować swoje prace eseistycznofilmowe. Pierwsze seminarium, którego gościem będzie reżyser, wykładowca i teoretyk Eyal Sivan odbędzie się 6 kwietnia.

Nabór uczestników do Pracowni Eseju Filmowego w Laboratorium Narracji Wizualnych Szkoły Filmowej w Łodzi

(wszystkie seminaria odbędą się online w jęz. angielskim, zapraszamy uczestników z całego świata)

 

Pracownia Eseju Filmowego (część Laboratorium Narracji Wizualnych Szkoły Filmowej w Łodzi) zaprasza wszystkich twórców, którzy w swoich działaniach artystycznych lub badawczych chcieliby sięgnąć po formułę eseju filmowego i metody eseistyczne.

Eseistyczne – czyli jakie?

W Pracowni nie skupiamy się na filmoznawczych analizach przykładów z historii filmu, ale testujemy w praktyce jak esej – rozumiany jako forma nieskrępowana wstępnymi założeniami, subiektywna, heterogeniczna i niekonkluzywna – może wspomóc naszą działalność filmową, artystyczną i badawczą. Esej to dla nas rodzaj ramy, elastycznej i otwartej na modyfikacje; schemat myślenia w praktyce i poprzez praktykę, który zakłada eksperymentowanie z nowymi perspektywami, obiektami i metodami badawczymi; postawa twórcza, która pozwala na nowo przemyśleć zasady produkcji, realizacji i dystrybucji filmu.

Począwszy od marca, przez cały rok 2021, w ramach cyklu seminariów będziemy testować narzędzia i rejestry eseistyczne oraz sprawdzać ich potencjał dla praktyk artystyczno-badawczych i projektów naszych uczestników. Poszczególne spotkania prowadzić będą najbardziej inspirujący twórcy z całego świata, którzy pracują z formą eseju filmowego, jak Eyal Sivan, Mark Cousins, Johan Grimonprez, Catherine Grant, Kevin B. Lee, Matthias Müller, czy Christoph Girardet.

Dodatkowo, uczestnicy seminarium otrzymają dostęp do zasobów niezwykłego archiwum filmowego Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi i będą mieli możliwość aplikowania o granty z Pracowni Eseju Filmowego, które pozwolą im na pracę nad własnymi projektami.

Teaser archiwum:

 

Udział w seminarium jest bezpłatny, uczestnicy muszą jedynie zobowiązać się do pełnego zaangażowania.

 

DWA RODZAJE UCZESTNICTWA

Każde seminarium w 2021 roku będzie składało się z dwóch części – publicznego masterclass z zaproszonym gościem oraz praktycznych warsztatów dla wybranej grupy uczestników. Proponujemy zatem dwa rodzaje uczestnictwa, które wiążą się różnymi zakresami możliwości, obowiązków i wymagań:

1. Wolni Słuchacze

Wolni słuchacze będą mogli uczestniczyć w każdym spotkaniu seminaryjnym (na platformie Zoom lub Teams) oraz brać czynny udział w dyskusjach i prezentacjach (zadawać pytania, komentować etc.). Wolni Słuchacze będą musieli zobowiązać się do uczestniczenia w większości seminariów oferowanych przez Pracownię. Uczestnicy z tego poziomu nie mają dostępu do części warsztatowej seminariów, ale też nie są zobowiązani do realizacji i przedstawiania zadań praktycznych.

Liczba miejsc: 50

Wymagania:

– Krótki (jedna strona) opis swojej praktyki/obszaru pracy/zainteresowań oraz informacja dlaczego chce się uczestniczyć w seminariach Pracowni.

 

2. Grupa ćwiczeniowa

Grupa ćwiczeniowa jest praktyczną grupą badawczą pracującą przez cały rok nad formami eseistycznymi.Członkowie grupy ćwiczeniowej będą mogli brać czynny udział zarówno w seminariach (masterclass), jak i sesjach warsztatowych, gdzie z pomocą zaproszonych gości realizować będą własne eksperymenty eseistyczne.

Z uwagi na niewielką ilość miejsc, członkowie grupy ćwiczeniowej będą zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich seminariach (z wyłączeniem okazjonalnych obowiązków zawodowych, np. pracy na planie) i do wykonywania ćwiczeń inspirowanych przez zaproszonych gości.

Liczba miejsc: 10-12

Wymagania:

– CV

– List motywacyjny (maksymalnie 1 strona) opisujący praktykę/obszar pracy kandydata i powody zainteresowania formą eseistyczną (mile widziane krótkie fragmenty wcześniejszych prac)

– Jednostronicowy opis projektu eseistycznego, który uczestnik chciałby rozwijać w Pracowni

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 26 LUTEGO 2021 R. WYNIKI REKRUTACJI ZOSTANĄ OGŁOSZONE 1 MARCA 2021 R.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONTAKT – essay@vnlab.org

INFORMACJE DODATKOWE: Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników naboru na seminarium Pracownia Eseju Filmowego otworzy konkurs na średniometrażowe i pełnometrażowe filmy eseistyczne, oferując 2-3 mini-granty na realizację projektów. O granty te będą mogli ubiegać się wszyscy uczestnicy seminarium.

Na wszystkie przesłane zgłoszenia organizatorzy odpowiedzą drogą mailową. W przypadku niezakwalifikowania się kandydata do Grupy ćwiczeniowej zgłoszenie będzie automatycznie brane pod uwagę przy przyznawaniu miejsc dla Wolnych Słuchaczy.

 

Koordynatorami Pracowni Eseju Filmowego są:

Kuba Mikurda – reżyser, z wykształcenia filozof i psycholog, kierownik Instytutu Nauk o Sztuce Szkoły Filmowej w Łodzi

Stanisław Liguziński – filmoznawca, wykładowca kursu magisterskiego Research in and Through Cinema w Holenderskiej Akademii Filmowej w Amsterdamie.

Pracownia Eseju Filmowego – program

Esej filmowy zwykło traktować się jako gatunek, wyróżniając jego charakterystyczne cechy, takie jak subiektywizm, hybrydyczność, łączenie sprzecznych porządków – teroii z praktyką, wiedzy z emocjami, faktów z fikcją. Jako taki, esej filmowy ma swoją historię, kanoniczne dzieła i regularnie przywoływany zestaw nazwisk – Chrisa Markera, Agnès Vardę, Haruna Farockiego, Jean-Luc Godarda czy Orsona Wellesa. Twórczo czerpiąc z tej tradycji, w Pracowni Eseju Filmowego pragniemy „esej” traktować znacznie szerzej, w zgodzie z jego źródłosłowem, który wywodzi się od ponawianej ciągle “próby” zrozumienia zjawisk poprzez sam proces ich opisu.

W eseju niekoniecznie widzimy gatunek, ale postawę, poznawczą i artystyczną metodę, która nie zamyka się w określonych formach i figurach, ale zmusza, by wynajdywać je wciąż na nowo, nieustannie kwestionować własne założenia, pozycję i język. Podstawowe pytanie, na które spróbujemy odpowiedzieć w ramach seminariów, dyskusji i projektów filmowych realizowanych w pracowni nie brzmi zatem czym JEST esej filmowy, ale czym MOŻE się stać w rękach artystów i badaczy, którzy zdecydują się użyć go jako narzędzia do badania rzeczywistości poprzez praktykę filmowo-eseistyczną.

Jakie instrumenty, metody, poetyki mają do dyspozycji eseistki i eseiści w dzisiejszym krajobrazie medialnym? Jak w sposób nieoczywisty czerpać mogą zarówno z historii kina, jak i najnowszych form audiowizualnych? Jak można wyobrazić sobie dzisiaj pisanie obrazem (cinécriture), eseistykę w technikach audiowizualnych, szkicowanie nie piórem, lecz kamerą i montażem?

Takie założenia wymagają stworzenia warunków produkcyjnych, wygospodarowania miejsca i czasu, które pozwalałyby i na próby i na błędy, na testowanie wielu rozwiązań, na ryzyko niewykorzystania zrealizowanych materiałów i radykalnej zmiany kursu. Otwarty charakter badań pozwoli na testowanie różnych koncepcji formalnych w procesie, metodą prób i błędów, bez konieczności równania do z góry założonego formatu (czasowego, gatunkowego, emisyjnego etc.). W tym sensie wartość warsztatową i naukową będą miały nie tylko ostateczne wersje, ale też wszystkie testowane po drodze rozwiązania.

Kierownicy Pracowni
Kuba Mikurda, k.mikurda@filmschool.lodz.pl
Stanisław Liguziński, s.liguzinski@vnlab.org

Mieke Bal w Pracowni Eseju Filmowego

W marcu 2020 roku w Pracowni Eseju Filmowego vnLab gościła Mieke Bal – wybitna holenderska krytyczka i teoretyczka kultury oraz autorka filmów z pogranicza fabuły i eseju filmowego. Mieke
Bal wzięła udział w seminarium oraz zrealizowała 30-minutowy esej filmowy „It’s About Time. Reflections on Urgency”. Film powstał we współpracy z doktorantami i studentami Szkoły Filmowej.
W rolach głównych wystąpili Magdalena Żak i Adrian Budakow, zdjęcia – Magdalena Bojdo i Alicia Devaux, montaż Aleksandra Rosset, kierownictwo produkcji Aleksandra Ślusarczyk, współpraca
produkcyjna Magdalena Szymków. W epizodycznych rolach pojawili się również wykładowcy – Grzegorz Małecki i Monika Talarczyk. „Esej filmowy to forma, która ciągle się zmienia, ewoluuje” – mówi kierownik Pracowni Eseju Filmowego dr Kuba Mikurda – „nie chodzi o to, żeby kopiować filmy Chrisa Markera, Agnes Vardy czy – z bardziej współczesnych twórców – Petera Mettlera albo Patricio Guzmana. W naszej pracowni zastanawiamy się czy esej filmowy to gatunek czy raczej podejście, metoda pracy. Z każdym gościem próbujemy odpowiedzieć na to pytanie zarówno w ramach seminarium,jak i praktycznie – przez pracę nad konkretnymi projektami.”